รวบตึงหนี้บัตรเครดิตให้ดอกเบี้ยถูกลง ขยายเวลาการผ่อนให้นานขึ้น ไม่ต้องบริหารจัดการหนี้หลายตัว ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อนุมัติไว สมัครง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

ดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบุคคล Personal Cash สำหรับพนักงานประจำ ระยะเวลา ถึง 31 ธันวาคม 2566

ตารางแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ
รายได้ประจำ (Fix Income) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) อายุสัญญา
20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 18.99 % ต่อปี สูงสุด 60 เดือน
20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 19.99 % ต่อปี เท่ากับ 72 เดือน
30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป  9.99 %  ต่อปี เท่ากับ 12 เดือน
30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 14.99 % ต่อปี เท่ากับ 24 เดือน
30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 14.00 % ต่อปี เท่ากับ 30 เดือน
30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 16.99% ต่อปี เท่ากับ 36 เดือน
30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 17.99% ต่อปี เท่ากับ 48 เดือน
50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 15.99 % ต่อปี เท่ากับ 36 เดือน

สินเชื่อบุคคล Personal Cash สำหรับพนักงานประจำ (standard Rate) รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

ตารางรายละเอียดผลิตภัณฑ์
วงเงินอนุมัติสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยต่อปี อายุสัญญาสูงสุด
20,000 – 999,999 CLR +5 (25%) 60 เดือน
ตั้งแต่ 1,000,0000  ขึ้นไป CLR+1 (21%) 60 เดือน

ประกาศอัตราดอกเบี้ยรายย่อย (Consumer Loan Rate:) เท่ากับร้อยละ 20% ต่อปี

ต้องไม่มีสถานะ NPL หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้( Restructure) 2 ปีวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 20,000 บาท วงเงินอนุมัติให้สูงสุด 5 เท่าของรายได้  ไม่เกิน 2,000,000 บาท  ยกเว้นกรณีรายได้ประจำน้อยกว่า 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุด ไม่เกิน 5  เท่าของ

ดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบุคคล Personal Cash สำหรับพนักงานประจำ
(เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีสินเชื่อรถยนต์เท่านั้น) ระยะเวลา การขาย วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2566

ตารางแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์
         รายได้ ( Income) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ อายุสัญญา
 1. สำหรับพนักงานประจำรายได้ประจำ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 2. สำหรับเจ้าของกิจการ
 3. รายได้รวม 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
14 %  ต่อปี เท่ากับ 30 เดือน
 • สำหรับอัตราดอกเบี้ย 14 % ต่อปีวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 50,000  บาทและวงเงินอนุมัติสูงสุด  500,000 บาทและผู้สมัครจะต้องมีประวัติดีในการชำระสินเชื่อรถยนต์มาแล้ว  24 เดือน
 • สำหรับอัตราดอกเบี้ย 9.9 % ต่อปี ผู้สมัครต้องมีประวัติดีในเครดิตบูโร มาแล้ว  24  เดือน
 • สำหรับอัตราดอกเบี้ย 9.9% ต่อปี ผู้สมัครต้องมีประวัติดีในเครดิตบูโร มาแล้ว 12 เดือน
ตัวอย่าง ค่างวดผ่อนชำระสินชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

วงเงินอนุมัติ
(บาท)

9.99 %
ต่อปี
12 เดือน

14 %
ต่อปี
30 เดือน

14.99 %
ต่อปี
24 เดือน

15.99%
ต่อปี
36 เดือน

16.99 %
ต่อปี
36  เดือน

17.99 %
ต่อปี
48 เดือน

18.99%
ต่อปี
60 เดือน

19.99%
ต่อปี
72 เดือน

30,0000 2,640       – 1,460 1,060 1,070 890 780 720
50,0000 4,400 1,990 2,430 1,760 1,790 1,470 1,300 1,200
100,000 8,800 3,970 4,850 3,520 3,570 2,940 2,600 2,400
500,000 43,960 19,850 24,250 17,580 17.830 14,690 12,970 11,980
800,000 70,330       – 38,790 28,130 28,520 23,500 20,750 19,160
1,000,000 87,920       – 48,490 35,160 35,650 29,370 25,940 23,950
1,500,000 131,870       – 72,730 52,730 53,480 44,060 38,910 35,930
2,000,000 175,830       – 96,970 70,310 71,300 58,740 51,880 47,900

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อ
พนักงานประจำ ข้าราชการ  เจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. อายุ 21- 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี
 2. สัญชาติไทย
 3. มีรายได้ประจำต่อเดือน
  • รายได้ประจำ 20,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 18.99%  หรือ 19.99% ต่อปี
  • รายได้ประจำ 30,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 9.99% หรือ 14.99% หรือ 16.99% หรือ 17.99% หรือ  14% ต่อปี
  • รายได้ประจำ 50,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย   15.99% ต่อปี
 1. สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 3. เอกสารแสดงรายได้  อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • สลิปเงินเดือนต้นฉบับ ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบันหรือสำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนและสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจุบัน
  • สลิปเงินเดือนที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ เดือนล่าสุดและสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน ฉบับจริง ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • อายุสัญญาตั้งแต่ 12  เดือน ถึง 72 เดือน
 • ต้องไม่มีสถานะ NPL หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้( Restructure) 3 ปีวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 30,000 บาท วงเงินอนุมัติให้สูงสุด 5 เท่าของรายได้  ไม่เกิน 2,000,000 บาทยกเว้นกรณีรายได้ประจำน้อยกว่า 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุด ไม่เกิน 5  เท่าของรายได รับเงินสินเชื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัคร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติ กำหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้หรือ ปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
 • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารขอคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีก ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีจากยอดเงินต้นคงค้างที่ลูกค้าชำระต่องวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หรือ จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะมีการคิดดอกเบี้ย ค่าปรับล่าช้า  ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด สูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
 • ธนาคารขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยหากลูกค้าเสียผลประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

หมายเหตุ : พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง พนักงานบริษัทเอกชน  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ข้าราชการ ที่มีรายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายสำหรับสินเชื่อบุคคล

1. อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และเบี้ยปรับ
อัตราดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด ( 1 ปีแรก)
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระ
เมื่อคำนวณรวมกันสูงสุดไม่เกิน  25% ต่อปี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามที่ผู้กู้กำหนดโดย ณ วันทำสัญญานี้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวก
ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีและคำนวณรวมกันสูงสุด
ไม่เกิน 25 % ต่อปี

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
ค่าอากรแสตมป์
0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
3.ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

 • หักบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • เคาน์เตอร์ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking
 • ที่ทำการไปรษณีย์ ( Pay at Post)
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ทรู พาร์ทเนอร์
 • เทสโก้ โลตัส
 • ซีพี เฟรชมาร์ท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
3.3 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)

 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน  16.05 บาท
15 บาท
10 บาท
ไม่เกิน 20 บาท
ไม่เกิน 20 บาท
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของธนาคาร
4.1ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้
4.2ค่าใช้จ่ายกรณีคืนแช็ค
4.ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)

สูตรการคำนวณ และตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช

การคิดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจำคำนวณดอกเบี้ยนับถัดจากวันสรุปบัญชี เพื่อเรียกเก็บในงวดปัจจุบันโดยธนาคารจะสรุปบัญชี เพื่อเรียกเก็บ 20 วันก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้ในแต่ละงวด สำหรับงวดสุดท้ายดอกเบี้ยจะถูกคำนวณจนถึงวันครบชำระหนี้งวดสุดท้ายและเรียกเก็บในเวลาดังกล่าว

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สำหรับพนักงานประจำ

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สำหรับเจ้าของกิจการ

ความรู้เรื่องสินเชื่อ จากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน

กรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัคร