จุดเด่นของสินเชื่อ

คุณสมบัติในการสมัคร

 • อายุ 20 – 59 ปี
 • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการมีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

กรณีผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีที่มีรายได้ ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
 • ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ย*

*อัตราดอกเบี้ย 7.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการแฟรนไชส์ร้านค้าสะดวกซื้ออายุกิจการ 1 ปีขึ้นไป รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

*อัตราดอกเบี้ย  9.99 % ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

*อัตราดอกเบี้ย  12.99 % ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับผู้มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป อายุงานมากกว่า 2 ปี โดยได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝาก

*วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท

*ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามรายได้และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคารกำหนดและ

อัตราดอกเบี้ย

กรณีรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

วงเงินสินเชื่อ(บาท) อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก(ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระ(เดือน)
ผู้มีรายได้ประจำ เจ้าของกิจการ
30,000 – 59,999 28% 28% 24 – 60
60,000 – 99,999 26% 27% 12 – 60
100,000 – 149,999 24% 26% 12 – 60
150,000 – 299,999 23% 25% 12 – 60
ตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไป 19.99% 22.99% 12 – 60

กรณีที่รับเงินกู้โดยวิธีอื่น

ยอดเงินต้นคงค้าง อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (ต่อปี)
  ส่วนที่น้อยกว่า 60,000 บาท 28%
  ตั้งแต่ 60,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000 บาท 26%
  ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 300,000 บาท 25%
  ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 22.99%

**กรณีผิดนัด อัตราดอกเบี้ย 28 % ต่อปี

รายละเอียด อัตราค่าบริการ
1.ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
– ค่าอากรแสตมป์ ไม่มี
2.ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น
 • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
– ชำระผ่านบริการต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ บัญชีอัตโนมัติ เคาน์เตอร์ ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร.1572 ระบบอินเทอร์เน็ต Krungsri Online เครื่อง ATM เครื่อง ADM (เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ) ไม่มี
– ชำระผ่านผู้รับให้บริการภายนอก
– จุดบริการรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสด) 15 บาทต่อรายการ
(รวม VAT)
– ที่ทำการไปรษณีย์ (เฉพาะเงินสด) 10 บาทต่อรายการ
(ไม่รวม VAT)
– เทสโก้ โลตัส (เฉพาะเงินสด) 10 บาทต่อรายการ
(รวม VAT)
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ไม่มี
3. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงาน
 • ค่าใช้จ่ายกรณีหักบัญชีไม่ผ่าน
ไม่มี
 • ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน
ไม่มี
 • ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด
ไม่มี
 • ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม
ไม่มี

กรอกแบบฟอร์มเพื่อเช็คการอนุมัติเบื้องต้น