จุดเด่นของสินเชื่อ

คุณสมบัติในการสมัคร

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

 • อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
 • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป
 • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • อายุอยู่ระหว่าง 30 – 60 ปี
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
 • ประมาณการรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป

เอกสารในการสมัคร

พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว
  (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานธนาคาร / พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์  

 • สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน)
 • สลิปเงินเดือน
  (กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการได้แก่
 1. กรณีบริษัทสำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดสำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 3. กรณีร้านค้าสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยกำหนดตามอาชีพ และรายได้ประจำต่อเดือน ดังนี้

รายได้ประจำต่อเดือน
พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
15,000 – 30,000 บาท 27% ต่อปี (CPR+9%) 28% ต่อปี (CPR+10%)
30,001 – 50,000 บาท 24% ต่อปี (CPR+6%) 26% ต่อปี (CPR+8%)
50-001 – 100,000 บาท 22% ต่อปี (CPR+4%) 26% ต่อปี (CPR+8%)
ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป 20% ต่อปี (CPR+2%) 22% ต่อปี (CPR+4%)
ช่องทางการชำระเงิน อัตราค่าธรรมเนียม จำนวนวันที่ยอดเงินจะมีผลเข้าบัญชี
ชำระผ่านช่องทางของ TMB

·         ชำระด้วยเงินสด ณ เคาน์เตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ

·         ชำระเงินจากบัญชีฝากออมทรัพย์ของ TMB โดย

o    ผ่านเครื่อง ATM

o    ผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM

o    ผ่านบริการ TMB Internet Banking (tmbdirect.com)

o    การหักบัญชีเงินฝากแบบอัตโนมัติ

o    ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ TMB Phone Banking โทร. 1558

ฟรี

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ทันที
·         ชำระด้วยเช็ค ณ เคาน์เตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ 2 – 5 วันทำการ
ชำระผ่านตัวแทนรับชำระของ TMB

·         เคาน์เตอร์เซอร์วิส (รับเฉพาะเงินสดสูงสุด 30,000 บาท/รายการ)

ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บ ณ จุดบริการรับชำระ

·         กทม.และปริมณฑล 15 บาท/รายการ

·         ต่างจังหวัด 20 บาท/รายการ

2 วันทำการ
·         เทสโก้ โลตัส (รับเฉพาะเงินสดสูงสุด 49,000 บาท/รายการ) 10 บาท/รายการ
·         ศูนย์บริการลูกค้า TOT (รับเฉพาะเงินสดสูงสุด 30,000 บาท/รายการ) 15 บาท/รายการ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อเช็คการอนุมัติเบื้องต้น