จุดเด่นของสินเชื่อ

คุณสมบัติในการสมัคร

 • ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ
  • 20,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)
  • 30,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เอกสารในการสมัคร 

กรณีพนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้
  • สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ระบุ เงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน)
  • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน (บัญชีเงินเดือนเข้า)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินกู้เข้าบัญชี (ต้องเป็นชื่อผู้สมัครเพียงผู้เดียวเท่านั้น)

กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 •  สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด จากกระทรวงพาณิชย์ หรือใบทะเบียนพาณิชย์
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินกู้เข้าบัญชี (ต้องเป็นชื่อผู้สมัครเพียงผู้เดียวเท่านั้น)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้
  • 1 วันสำหรับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
  • 3 วันสำหรับบัญชีธนาคารอื่น
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท
  • 20,000 – 30,000 บาท   ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
  • 30,001 บาทขึ้นไป           ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน
  • 300,000 บาทขึ้นไป         ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน
 • ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
 • จุดชำระเงิน
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส / 7-11
  • ศูนย์บริการทีโอที / TOT Shop และจุดบริการที่มีเครื่องหมาย Just Pay
  • สำนักงานบริการเอไอเอสและร้านเทเลวิซทุกสาขา
  • ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา
  • Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล (Speedy Loan)
วงเงินอนุมัติ เจ้าของกิจการ พนักงานประจำ
>= 250,000 23.5% 21.5%
100,000 – 249,999 25.5% 23.5%
50,000 – 99,999 27.5% 25.5%
<50,000 28.0% 28.0%

การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน

จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : ตามปีปฎิทิน

วงเงินสูงสุด
ที่สามารถให้กู้ยืมได้
วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 2,000,000 บาท
·         อายุของสัญญา
(ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา)
ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน
·         หลักประกัน ไม่มี
·         ค่าบริการและเบี้ยปรับ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของสินเชื่อบุคคล Speedy Loan
·         การประกันภัย ไม่มี
·         ผู้ค้ำประกัน ไม่มี

กรอกแบบฟอร์มเพื่อเช็คการอนุมัติเบื้องต้น