จุดเด่นของบัตร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ดังนี้
  •  ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือน แต่ไม่ถึง 20,000 บาทต่อเดือน ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี
  • ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • ผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

กรณีพนักงานประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสารแบบเห็นหน้าชัดเจน)
 2. สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 3. สำเนาบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน

กรณีเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสารแบบเห็นหน้าชัดเจน)
 2. การจดทะเบียนบริษัท  / ทะเบียนการค้า
 3. สำเนาบัญชีหมุนเวียนในกิจการ ย้อนหลัง 6  เดือน

บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย*

 1. การเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีกับธนาคารเท่านั้น
 2. เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตจะคำนวณตาม Merchant Category Code (MCC) หรือรหัสประเภทร้านค้าที่ระบุมาเมื่อเรียกเก็บมายังธนาคาร เท่านั้น โดยจะไม่นับรวมรายการเบิกถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมต่างๆ และ รายการหักค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าอัตโนมัติผ่านบริการ Smart Bill Pay ของธนาคารฯ และยอดการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท
 3. เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่คำนวณได้ จะแสดงและใช้ลดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรฯ ของเดือนนั้นๆ
 4. ไม่จำกัดยอดการใช้บัตรเครดิตขั้นต่ำ ในการได้รับสิทธิ์เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 5. เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตจะมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ในแต่ละรอบบัญชีบัตรเครดิต และไม่เกิน 500 บาท ในแต่ละกลุ่มประเภทร้านค้า (ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และประเภทอื่นๆ)
 6. เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 7. สำหรับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย จะไม่ได้รับสิทธิ์สะสมคะแนนในโครงการ KBank Reward Point
 8. กรณีที่มีรายการคืนเงิน หรือปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้บัตรฯ ที่ธนาคารได้คืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว และใช้ลดยอดค่าใช้จ่ายธนาคารจะเรียกเก็บเงินคืนจากบัญชีบัตรเครดิตฯนั้น
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ของบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. สามารถสมัครบัตรเสริมได้สูงสุด 5 ใบ
 2. สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย กสิกรไทย ทั่วประเทศ และร้านค้าที่มี สัญลักษณ์   มาสเตอร์คาร์ด  ทั่วประเทศและทั่วโลก
 3. สามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้สูงสุด 100%  ของวงเงิน (ไม่เกิน 30,000 บาทต่อวัน) ผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร
 4. ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน (ขึ้นอยู่กับวันที่ใช้จ่าย) กรณีชำระเต็มจำนวนเงินที่เรียกเก็บและชำระในเวลาที่กำหนด
 5. สามารถเลือกชำระคืนขั้นต่ำร้อยละ 10 ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต (ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท)
 6. วงเงินพิเศษชั่วคราว กรณีมีความจำเป็นต้องใช้ชำระค่าสินค้า และบริการ (มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน)
 7. รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการตลาดของธนาคารอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ตลอดทั้งปี ณ ร้านค้าชั้นนำ อาทิ รับของสมนาคุณพิเศษหรือส่วนลดเพิ่มเติม 5-10%

กรอกแบบฟอร์มเพื่อเช็คการอนุมัติเบื้องต้น