คุณสมบัติในการสมัคร

 • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อเดือน
 • มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน
 • เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีอายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมีเงินหมุนเวียนอย่างต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน

กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด (ตัวจริง)
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้า
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)
 • บัญชีหมุนเวียนกิจการ ย้อนหลัง 6 เดือน (ชื่อผู้สมัคร)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี : ฟรีตลอดชีพ

ดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย เริ่มคิดจากวันทีบันทึกรายการ
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3 % ของยอดที่เรียกเก็บ หรือ 300 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด 100 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการขอ สำเนาใบบันทึกการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม 50 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ
ค่าติดตามทวงถามหนี้ 250 บาท/ครั้ง

กรอกแบบฟอร์มเพื่อเช็คการอนุมัติเบื้องต้น